Verkiezingen 2014: Socialistische Partij Anders (Sp.a) en Justitie Turnhout

dirupo.milquet.Turtel.Picqué

De Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en pedofielen ondersteunde om de kinderpornozaak Zandvoort toe te dekken, nodigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens uit voor een verhoor inzake zijn klacht bij de Generale Staf van de Rijkswacht en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, christen-democraten).

Het is duidelijk dat Milquet daartoe de opdracht gaf.

Maar wat kan men verwachten van rechters die eigenlijk zelf het onderwerp zouden moeten uitmaken van een gerechtelijk onderzoek ?

De rechters van Turnhout onderwierpen Vervloesem destijds immers aan een gerechtelijk geestesonderzoek om het schandaal rond de isoleercellen en de mishandeling + het sexueel misbruik van jongeren en kinderen in het Antwerpse kinderziekenhuiis Good Engels dood te zwijgen.

Toen de kinderpornozaak Zandvoort onthuld werd, ondersteunden de Turnhoutse rechters niet alleen de pedofielen en criminelen die beweerden het slachtoffer te zijn geweest van Vervloesem om aldus de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) toe te dekken. Zij lieten ook alle ontlastende stukken en getuigenissen systematisch uit Vervloesem’s strafdossier verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden schriftelijk en vlak voor het vonnis van het Hof van Beroep te Antwerpen, moest toegeven.

De aanklagers van Vervloesem werden jarenlang geloofd op hun woorden die in de dagbladen verschenen omdat dit een onderdeel was van het mediaproces tegen Vervloesem. De getuigenissen en bewijzen van de mensen die bewezen dat de klachten tegen Vervloesem verzonnen waren, verdwenen systematisch in de prullenbak.  Turnhout vormde de klachten van prinses J. de Croÿ en Jan Boeykens, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, zelfs om tot klachten tégen Vervloesem.

De Turnhoutse rechters onderzochten ook het sexuele misbruik niet van een Franse jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort.  Daarvoor werd Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux een tijdlang werd vervolgd, voor gecontacteerd. Zicot beweerde namelijk dat de magistraat een kennis van hem was die een nachtclub in Charleroi uitbaatte. Deze informatie was echter vals en op die manier hoefde de Turnhoutse justitie deze ernstige zedenzaak niet te onderzoeken.

Er werd nooit geen onderzoek gevoerd naar de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten van Victor V., een Sp.a-pedo die de hetze tegen Vervloesem leidde en door de Sp.a onvoorwaardelijk gesteund en politiek benoemd werd.  De man is nog altijd bestuurslid van de lokale politieraad Neteland en werd zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. Dat had hij te danken aan de Herentalse burgemeester en Sp.a-kamerlid Jan Peeters. Victor V. stond vorig jaar ook aan het hoofd van de maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem’s dochter waarvan drie minderjarige kinderen deel uitmaken. Hij maakte met de leden van de jeugdbende die door een ander zogezegd slachtoffer van Vervloesem wordt geleid, daarbij zelfs gebruik van een politiescanner.  Er werden doodsbedreigingen geuit; iedere nacht werden er met brandbommen gegooid naar het huis van Vervloesem’s dochter; een buurman die zich verzette, kreeg een mes op de keel gezet en er werd met een auto een aanslag op Vervloesem’s dochter gepleegd.

De procureur des Konings te Turnhout gedoogde deze terreur en deed niets met de klachten, bewijzen, getuigenissen en processen-verbaal bij de Herentalse en Turnhoutse politie.

Tijdens de terreurcampagne werden ook alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld en haalde men alle door de Werkgroep Morkhoven gepubliceerde artikels systematisch van het internet. Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Turtelboom (Open VLD) + Milquet werden voortdurend gecontacteerd inzake deze toestand maar de terreur bleef gewoon doorgaan en de blogs bleven versleuteld.

Het is zeker geen toeval geweest dat Minister Turtelboom die liet antwoorden dat zij ‘gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen’, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Het is een geluk dat Turtelboom door haar eigen partij wordt afgeschreven en waarschijnlijk geen justitieminister meer zal worden.

De Werkgroep Morkhoven blijft van de politieke partijen en corrupte politici eisen dat er klaarheid komt in al deze zaken.  En, zoals gezegd, heeft het geen enkele zin om de procureur des Konings van Turnhout in het onderzoek te betrekken omdat de Justitie van Turnhout jarenlang een sleutelrol speelde in de genoemde misdaden.

De geloofwaardigheid van voornoemde politici wordt nog eens extra ondergraven omdat het Comité P, dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, zopas schriftelijk liet weten dat zij geen onderzoek wil voeren.

===

Uitnodiging voor verhoor van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vanwege Patrick De Bruyn, commissaris van de Algemene Inspectie van de Federale Politie

De brief draagt het logo van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Milquet), Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie, Gedeconcentreerde Post Antwerpen, Boomsesteenweg 180, 2610 Antwerpen (tel: 03 829 7003 – fax: 03 829 7005 – antwerpen@aigpol.be

Notitienummer TU.45.99.9/14 DE

Mijnheer,

De Procureur des Konings te Turnhout heeft de Algemene Inspectie belast met het onderzoek van de klachtbrief die u op 30.12.2013 per e-mail overmaakte aan de commissaris-generaal van de Federale Politie.

In het kader  van dit onderzoek dienen wij van u een klachtbevestiging te noteren waaruit moet blijken dat de klacht wel degelijk door u werd ingediend en dat u de inhoud ervan bevestigt;

Wij vragen u contact te willen opnemen met onze diensten op het nummer 03/829.70.04 ten einde een afspraak te maken.

Hoogachtend,

Patrick De Bruyn

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Verkiezingen 2014: Socialistische Partij Anders (Sp.a) en Justitie Turnhout

 1. kruitvat zegt:

  http://www.verkiezingssite.be/programmavergelijking/per_thema/justitie/

  Sp.a:

  ‘Een goed werkend gerecht moet begrijpbaar, bemiddelend, bekwaam, betaalbaar en betrouwbaar zijn. Dit betekent onder meer dat we de nadruk moeten leggen op degelijke en concrete informatie en op een kwaliteitsvolle juridische eerstelijnsbijstand, in een door de overheid gestuurd systeem van rechtswinkels. De inkomensgrenzen voor de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moeten voldoende hoog zijn om iedereen het recht op juridische bijstand te garanderen. Advocaten moeten bovendien gebruik maken van een duidelijke en transparante tariefstructuur.

  Vooraleer het tot een juridisch gevecht komt, moeten we systematisch trachten om via bemiddeling tot een oplossing te komen, waarbij de rechter een actieve rol speelt. Ook in strafzaken moeten we werken via bemiddeling. Eenmaal een procedure is ingezet, moeten we een redelijke termijn respecteren: Een jaar is onze maximumgrens, 6 maanden is beter. Om de rechtszoekende nauwer te betrekken bij het gerecht, dienen vonnissen en juridische documenten die bestemd zijn voor het publiek leesbaar en begrijpbaar te zijn. Ook het onthaal en de communicatie moet veel beter.

  Omdat het de veiligheid van iedereen aanbelangt, hechten veel mensen terecht belang aan ons strafrechtssysteem. sp.a wil komen tot een strafrechtelijk systeem dat meer gericht is op efficientie, effectiviteit, gerechtigheid en billijkheid. Hiertoe moeten we niet enkel ons strafvorderingsysteem, maar de hele gerechtelijke organisatie moderniseren. Wanneer we iemand tot een gevangenisstraf veroordelen, is het belangrijk dat tijdens de opsluiting ook een wettelijk kader van rechten en plichten bestaat.’

  CD&V:

  ‘De gebeurtenissen van de voorbije jaren hebben nog maar eens aangetoond dat Justitie nood heeft aan een grondige hervorming van zijn organisatie. Justitie moet in het bijzonder aan efficientie winnen. Zo moeten het beheer van de administratie en gerechten, en de dienstverlening beter georganiseerd, de doorlooptijden moeten sneller en verbeterd. De strafuitvoering dient daadwerkelijk te geschieden en te worden gewaarborgd. Justitie moet meer middelen krijgen maar CD&V wil deze middelen alleen maar toekennen wanneer Justitie wordt omgevormd naar een moderne organisatie, waar een daadwerkelijk beheer wordt ingesteld met degelijk opgeleide managers die verantwoording kunnen en willen geven over de besteding der middelen. De grote uitdaging voor Justitie is de hervorming van het gerechtelijke landschap. Minister De Clerck heeft de voorbije jaren de doorbraak gerealiseerd. Dit moet worden uitgevoerd. De 2de uitdaging voor CD&V is blijven werken aan een geloofwaardige strafuitvoering en tegelijkertijd bakens uitzetten voor de toekomst. CD&V wil dat op ieder misdrijf een reactie volgt. De opgelegde straf of maatregel moet effectief uitvoering krijgen. De bevoegde instanties moeten ook hier verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Om te komen tot een efficiente organisatie van de Justitie is de informatica een onontbeerlijk instrument. Het is ook een noodzakelijke randvoorwaarde voor het slagen van de hervorming van het landschap. Op dit vlak moet de opgestarte inhaalbeweging worden verder gezet. Dit is meer dan ooit de 3de uitdaging voor Justitie. CD&V wil gaan voor een ingrijpende aanpak, zonder de continuiteit van de dienstverlening uit het oog te willen verliezen.’

  Open VLD:

  ‘Op het vlak van justitie werden de voorbije jaren belangrijke hervormingen ingezet. De resultaten zijn er dan ook: de achterstand bij de parketten van Antwerpen en Limburg zijn bijvoorbeeld volledig weggewerkt. Toch is het werk nog niet af. Er is ook meer nodig dan een verhoging van de budgetten. Open Vld wil dat de volgende federale regering van de verdere hervorming van justitie een prioriteit maakt.

  Vooral de veel te trage rechtsgang is problematisch. De strafrechtbanken moeten daarom worden ontlast van kleinere misdrijven. Voor kleinere misdrijven moet het systeem van administratieve afhandeling worden uitgebreid. De doorlooptijd van een zaak moet daarenboven worden beperkt: als stelregel mag er niet meer dan een jaar verlopen tussen het moment van de feiten en de dagstelling op de rechtbank. Ook het vervolgingsbeleid kan efficienter worden georganiseerd. Open Vld wil dat het openbaar ministerie voor kleinere en bewezen criminaliteit een lik-op-stuk-beleid voert door zijn rol als eerste rechter sterker te benadrukken. Al te vaak worden criminelen bovendien vrijgesproken omwille van procedure- en vormfouten. Daarom mag een schending van vormvoorschriften niet tot nietigheden leiden wanneer noch het openbaar belang, noch de rechten van verdediging worden geschaad.

  Maar niet alleen de strafrechtbanken kampen met vertraging. Ook voor de burgerlijke rechtbanken is het vaak te lang wachten op een definitief oordeel. Burgers stappen veel vlugger naar een rechtbank waardoor justitie overbevraagd is. Er is daarom nood aan remmen. Zo moet om tergende en roekeloze rechtsgedingen tegen te gaan, de toegang tot het hoger beroep afgeremd worden.

  De magistratuur is onafhankelijk maar dit neemt niet weg dat ze wel degelijk verantwoording verschuldigd is, niet over het eindproduct – het gevelde vonnis of de uitgesproken maatregel – maar wel over de werking van de rechtbanken en de productiviteit van de rechters. Er is dus nood aan een transparante rechterlijke macht, die verantwoording aflegt over haar werking en waarbij haar leden kunnen worden geresponsabiliseerd en eventueel gesanctioneerd.

  Voor Open Vld moet het maatschappelijk debat over het te voeren vervolgingsbeleid ook in het parlement gevoerd worden. Hierbij moeten ook de deelstaten worden betrokken, via een justitieel overlegcomité waarin de deelstaten met de minister van Justitie de prioriteiten van het vervolgingsbeleid bespreken.’

 2. kruitvat zegt:

  van: Jan Boeykens
  aan: Info premier ,
  turnhout@familiehulp.be,
  Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be,
  PS Ministers ,
  “via@minbzk.nl” ,
  milquet ,
  milquet ,
  “contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl” ,
  hoofdredactie ,
  katholieknieuwsblad ,
  “Nieuwsredactie stadsomroep.com” ,
  “info@rijksrecherche.nl” ,
  2e Kamerfractie D’66 ,
  2e Kamerfractie PvdD ,
  Agnes Kant ,
  “Redactie NU.nl”

  datum: 23 mei 2014 19:59
  onderwerp: Info Verkiezingen 2014 – Sp.a, CD&V, Open VLD – doofpotoperatie Justitie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s